Do wydarzenia pozostało:
50 dni

--g : --m : --s
Galeria
Losowe zdjęcia z poprzednich edycji konwentu

KWA 11
KWA 12
KWA 13Newsletter
Wpisz się na listę mailingową:

polityką prywatnoœci.

    

Regulamin

Regulamin Konwentu Wiedzy Alternatywnej

Wersja 2.3. z dn. 14 październik 2019I. Postanowienia Ogólne

1.1. Konwent Wiedzy Alternatywnej odbywa się w budynku OLPI mieszcz±cego się przy ulicy Polanki 124 w Gdańsku w dniach 21-23 sierpień 2020.

1.2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania konwentu będą przebywały na terenie placówki. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania konwentu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy konwentu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program konwentu z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatorów obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.II. Nabycie biletu i udział w konwencie.

2.1 W konwencie może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie konwentu.

2.2 Bilet na konwent można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż) oraz w sprzedaży na miejscu wydarzenia w dniach 21-23 sierpień 2020 w czterech wariantach: "Bilet całościowy trzydniowy", "Bilet piątkowy", "Bilet sobotni" i "Bilet niedzielny".

Bilet całościowy - upoważniający do przebywania na całą długość imprezy od jej rozpoczęcia w piątek od godz. 13:00 do zakończenia
w niedziele o godz. 15:00 wraz z noclegiem na ternie obiektu.
Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 149zł, natomiast przy zakupie
na miejscu 180zł.

Bilet piątkowy - upoważniający do przebywania na ternie imprezy tylko
w piątek od godz. 13:00 do godz. 23:50, bez możliwości noclegu na ternie obiektu. Po godz. 23:50 osoby posiadające ten typ wejściówki będą proszone o opuszczenie obiektu. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 60zł, natomiast przy zakupie na miejscu 70zł.

Bilet sobotni - upoważniający do przebywania na ternie imprezy tylko
w sobotę od godz. 8:00 do godz. 23:50, bez możliwości noclegu na ternie obiektu. Po godz. 23:50 osoby posiadające ten typ wejściówki będą proszone o opuszczenie obiektu. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 70zł, natomiast przy zakupie na miejscu 80zł.

Bilet niedzielny - upoważniający do przebywania na ternie imprezy tylko w niedzielę od godz. 8:00 do 15:00, bez możliwości noclegu na ternie obiektu. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 40zł, natomiast przy zakupie na miejscu 50zł.

2.3. Zakupienie biletu całościowego upoważnia uczestnika do przebywania na terenie konwentu od godz. 13:00, 21 sierpień do 15:00, 23 sierpień 2020 roku.
Bilet piątkowy upoważnia uczestnika do przebywania na ternie konwentu od godz. 13:00 do 23:50 tylko w dniu 21 sierpień 2020.
Bilet sobotni upoważnia uczestnika do przebywania na ternie konwentu od godz. 8:00 do 23:50 tylko w dniu 22 sierpień 2020.
Natomiast bilet niedzielny upoważnia uczestnika do przebywania na ternie konwentu w godz. 8:00 do 15:00 tylko w dniu 23 sierpień 2020.

2.4. Należność za bilet należy wpłacić na numer konta bankowego podanego w systemie rezerwacji, po dokonaniu rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

2.5. Przedsprzedaż biletów trwa do 17.08.2020. Zabrania się przekazywania
lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 17.08.2020 roku. Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu.

2.6. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do okazania pisemnej zgody rodziców, lub opiekunów na udział w konwencie, podczas wejścia na konwent.

2.7. Każda osoba przebywająca na terenie konwentu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić na akredytacji.
Osoby nie posiadające identyfikatora będą usuwane z terenu konwentu.

2.8. Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.III. Prawa i obowiązki uczestników.

3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania konwentu i na jego terenie.

3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania konwentu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów ochrony.

3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony.

3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie konwentu zabrania się wnoszenia na teren konwentu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;

b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;

c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;

3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie konwentu.

3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.

3.7. Na terenie konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

3.8. Na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.IV. Prawa i obowiązki.

4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

4.2. Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.

4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.V. Postanowienia końcowe.

5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Konwentu pod adresem: konwent.fraktalna.pl

5.2. Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.


Uwagi od administracji budynku:

Przypominamy, że na terenie szkoły panuje zakaz palenia kadzidełek oraz rozpylania innych substancji zapachowych. Prosimy o stosowanie się do tego wymogu!

FAQ GALERIA REGULAMIN
ARCHIWUM TRANSPORT PLIKI
BILETY REZERWACJA FORUM