Do wydarzenia pozostało:
dni

--g : --m : --s

Zakup biletu
Wpisz się na listę uczestników konwentu. (Więcej)

Dokonaj przedpłaty

Inne opcje:

» Sprawdź status rezerwacji «

» Wspieraj konwent «
Galeria
Losowe zdjęcia z poprzednich edycji konwentu

KWA 11
KWA 12
KWA 13Newsletter
Wpisz się na listę mailingową:

polityką prywatnoœci.
Mapa dojazdu

    

Regulamin

Regulamin Konwentu Wiedzy Holistycznej

Wersja 3.0. z dn. 14 czerwca 2024I. Postanowienia Ogólne

1.1. Konwent Wiedzy Holistycznej odbywa się w budynku SLOT Academy mieszcz±cy się przy ulicy Radosna 10 w Gdyni w dniach 12-14 lipiec 2024.

1.2. Organizatorem imprezy jest Ethereal Wings Sp. z o. o., Ul. Leopolda Staffa 11c/27, 81-597 Gdynia.
Zarejestrowana pod numeremami NIP: 5862395720, KRS: 0001053176, Regon: 526160601.
Dalej w regulaminie określana słowem Organizator.

1.3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania konwentu będą przebywały na terenie placówki. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania konwentu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy konwentu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.5. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program konwentu z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatorów obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.II. Nabycie biletu i udział w konwencie.

2.1 W konwencie może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie konwentu.

2.2 Bilet na konwent można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż) oraz w sprzedaży na miejscu wydarzenia w dniach 12-14 lipiec 2024 w czterech wariantach: "Bilet całościowy trzydniowy", "Bilet piątkowy", "Bilet sobotni" i "Bilet niedzielny".

a.) Bilet całościowy - upoważniający do przebywania na całą długość imprezy od jej rozpoczęcia w piątek od godz. 13:00 do zakończenia
w niedziele o godz. 15:00 wraz z noclegiem na ternie obiektu.
Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 349zł, natomiast przy zakupie
na miejscu 390zł.

b.) Bilet piątkowy - upoważniający do przebywania na ternie imprezy tylko
w piątek od godz. 13:00 do godz. 23:50, bez możliwości noclegu na ternie obiektu. Po godz. 23:50 osoby posiadające ten typ wejściówki będą proszone o opuszczenie obiektu. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 129zł, natomiast przy zakupie na miejscu 160zł.

c.) Bilet sobotni - upoważniający do przebywania na ternie imprezy tylko
w sobotę od godz. 8:00 do godz. 23:50, bez możliwości noclegu na ternie obiektu. Po godz. 23:50 osoby posiadające ten typ wejściówki będą proszone o opuszczenie obiektu. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 159zł, natomiast przy zakupie na miejscu 190zł.

d.) Bilet niedzielny - upoważniający do przebywania na ternie imprezy tylko w niedzielę od godz. 8:00 do 15:00, bez możliwości noclegu na ternie obiektu. Koszt tego biletu w przedpłacie wynosi 80zł, natomiast przy zakupie na miejscu 100zł.

2.3. Zakupienie biletu całościowego upoważnia uczestnika do przebywania na terenie konwentu od godz. 13:00, 12 lipiec do 15:00, 14 lipiec 2024 roku.
Bilet piątkowy upoważnia uczestnika do przebywania na ternie konwentu od godz. 13:00 do 23:50 tylko w dniu 12 lipiec 2024.
Bilet sobotni upoważnia uczestnika do przebywania na ternie konwentu od godz. 8:00 do 23:50 tylko w dniu 13 lipiec 2024.
Natomiast bilet niedzielny upoważnia uczestnika do przebywania na ternie konwentu w godz. 8:00 do 15:00 tylko w dniu 14 lipiec 2024.

1.4 Należność za bilet należy opłacić po przez bramkę płatności PayU lub po przez tradycyjną wpłatę na konto bankowe podane w systemie rezerwacji oraz w wiadomości e-mail otrzymywaną po wysłaniu rezerwacji biletu. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

a.) Wpłata po przez bramkę płatnoœci PayU. Obsługuje różne banki, płatność BLIK, a także płatności kartami.b.) Wpłata tradycyjna. Przelew na druku pocztowym lub online przez twój bank na podany numer konta bankowego.


2.5. Przedsprzedaż biletów trwa do 5.07.2024. Zabrania się przekazywania
lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 5.07.2024 roku na zwrotny adres e-mail: . Zwrotu należy dokonać w cišgu 14 dni od dnia zakupu biletu bez podawania przyczyny, jednocześnie nie przekraczając daty 5.07.2024, po kórej to nasz system wpłat zostanie już wyłączony. Z godnie z ustawš z dnia 30 maja 2014 r. rozdz. 4 o prawach konsumenta, art. 27 Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu biletu.

2.6. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do okazania pisemnej zgody rodziców, lub opiekunów na udział w konwencie, podczas wejścia na konwent. Wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj.

2.7. Każda osoba przebywająca na terenie konwentu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić na akredytacji.
Osoby nie posiadające identyfikatora będą usuwane z terenu konwentu.

2.8. Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

2.9. Osoby które dokonały zakupu biletu otrzymają potiwerdznie operacji na swój podany e-mail tego osamego dnia, a także potwierdzenie otrzymania przez nas płatności w czasie do 5 dni roboczych. Bilety w formie indentyfikatorów będą do odebrania na recepcji w dniu imprezy po wcześniejszym podaniu słownym numeru biletu oraz przypisanego mu imienia i nazwiska.

2.10. Jedyną i całkowitą opłatą przy zakupie biletu jest wartość owego biletu. Podczas sprzedaży nie doliczamy żadnych kosztów dodatkowych, manipulacyjnych lub ukrytych. Dostarczenie usługi w postaci potwierdzenia zakupu jest realizowane natychmiast i automatycznie drogą elektroniczną na podany adres e-mail kupującego, a fizycznie bilet jest do odebrania na miescu na recepcji w dniu imprezy. 2.11. Ewentualne reklamacje wynikające z zakupu biletu prosimy kierować na adres e-mail: . Rozpatrzamy je w terminie do 14 dni.III. Prawa i obowiązki uczestników.

3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania konwentu i na jego terenie.

3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania konwentu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów ochrony.

3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony.

3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie placówki w której odbywa się konwent zabrania się wnoszenia i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;

b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;

c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;

3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie konwentu.

3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.

3.7. Na terenie konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

3.8. Na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.IV. Prawa i obowiązki.

4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

4.2. Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.

4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.

4.4. Organizator po przez formularze na stronie pobiera i przechowuje informacje elektroniczne od uczestników, niezbędne do dokonania zakupu biletu i prowadzenia newsletter. Informacje te są wyszczególnione w naszej polityce prywatności.V. Postanowienia końcowe.

5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Konwentu pod adresem: konwent.fraktalna.pl

5.2. Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.
FAQ GALERIA REGULAMIN
ARCHIWUM TRANSPORT PLIKI
BILETY REZERWACJA FORUM
         
Fraktalna.pl © 2024