UWAGA!

To jest strona archiwalna Konwentu Świadomości Fraktalnej,
który odbył się dnia 17-18 marca 2012 w Gdyni.
Zawarte na tej stronie informacje są nieaktualne, aby przejąć do aktualnej strony kliknij tutaj.
Intro konwentowe


Film otwierający KŚFGaleria


Mapa dojazdu

Patroni
Patroni medialni:

niezaleznatelewizja.pl


Regulamin

Regulamin Konwentu Świadomości Fraktalnej

Wersja 1.1. z dn. 18 stycznia 2012I. Postanowienia Ogólne

1.1. Konwent Świadomości Fraktalnej odbywa się na terenie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych mieszczących się przy ulicy Orłowskiej 57 w Gdyni
w dniach 17-18 marca 2012.

1.2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania konwentu
będą przebywały na terenie placówki. Każda osoba przebywająca na tym terenie
w czasie trwania konwentu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy konwentu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia,
z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program konwentu z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie Żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja
lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatorów obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.II. Nabycie biletu i udział w konwencie.

2.1 W konwencie może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie konwentu.

2.2 Bilet na konwent można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż) oraz w sprzedaży na miejscu wydarzenia w dniach 17-18 marca 2012.

Koszt biletu na całość konwentu wraz z noclegiem zakupionego za pomocą przedpłaty wynosi: 45zł.

Koszt biletu na całość konwentu wraz z noclegiem zakupionego na miejscu imprezy w dniach 17-18 marzec 2012 wynosi: 55zł.

2.3. Zakupiony bilet umożliwia przebywanie uczestnikom na terenie konwentu
od godz. 12:00 17 marca do 15:00 18 marca 2012 roku.

2.4. Należność za bilet należy wpłacić na numer konta bankowego podanego w systemie rezerwacji, po dokonaniu rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

2.5. Przedsprzedaż biletów trwa do 02.03.2012. Zabrania się przekazywania
lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 02.03.2012 roku. Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu.

2.6. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do okazania pisemnej zgody rodziców,
lub opiekunów na udział w konwencie, podczas wejścia na konwent.

2.7. Każda osoba przebywająca na terenie konwentu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić na akredytacji. Osoby nie posiadające identyfikatora będą usuwane z terenu konwentu.

2.8. Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona. W przypadku wykupienia całkowitej zarezerwowanej na uczestników puli biletów za pomocą przedpłaty nie będzie możliwe wykupienie biletu na miejscu konwentu w dniach 17-18 marca 2012.III. Prawa i obowiązki uczestników.

3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania konwentu i na jego terenie.

3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania konwentu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów ochrony.

3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony.

3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie konwentu zabrania się wnoszenia
na teren konwentu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;

b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;

c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;

3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie konwentu.

3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia.
Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.

3.7. Na terenie konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

3.8. Na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających,
a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.IV. Prawa i obowiązki.

4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

4.2. Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.

4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione
bez opieki.V. Postanowienia końcowe.

5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie
bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników.
Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Konwentu pod adresem konwent.fraktalna.pl

5.2. Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.


Niniejszy regulamin powstał na bazie regulaminu stworzonego na konwent Magnificon 7
przez zespół HINOMARU.

© Copyright by KŚF @ 2012